увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
3-44
Хроника Георгия Амартола. Страница рукописи.