увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
33-44
Евангелист Лука. Вторая половина XV в.