увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
35-44
Параскева Пятница с житием. Начало XVI в.